Press Bulgaria

Потребител:
Парола:
Запомни ме
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ START
-------------------

ССЗБ настоява да се извърши ревизия на кадровата политика и цялостната дейност в местата за лишаване от свобода

https://www.justice.government.bg/

Синдикат на служителите в затворите в България тел: +359878161981

ДО
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИ


СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

ССЗБ настоява да се извърши ревизия на кадровата политика и цялостната дейност в местата за лишаване от свобода

На 22.12.2021 г. с сградата на Министерството на правосъдието се проведе работна среща на Министърът на правосъдието Надежда Йорданова с представители на управителният съвет на Синдиката на служителите в затворите в България (ССЗБ).
По време на срещата бяха обсъдени актуални въпроси, касаещи двете специализирани дирекции – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и Главна дирекция „Охрана“ (ГДО), като например бюджетната процедура за 2022 г., качеството на униформеното облекло, ковид кризата и др.
От страна на ССЗБ бе представена позиция официално внесена в деловодството на Министерството на правосъдието с рег. номер 57-00-37/22.12.21г., с която организацията изразява следната позиция:
ДО
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-ЖА НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА

КОПИЕ ДО:
Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Синдикат на Служителите в Затворите в България / ССЗБ /, като представител на служителите в пенитенциарната система и на служителите от охраната на съдебната власт, се обръща към Вас, за да изрази своята позиция във връзка със събитията от последните месеци в страната.
Присъединяваме се към становището на други синдикални организации в сектора за сигурност, желанието на Българския народ за промени и изразяваме високите си очаквания от сформирания кабинет по сложна математическа формула по силата на дадения вот.
В контекста на публично заявените приоритети за "нулева толерантност към корупцията", "пълна ревизия и анализ на Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност", открито и прозрачно управление, и предвид представянето Ви, на човек високо интелигентен и отговорен, притежаващ реформаторски качества, който не се e „срастнал” с недостатъците на средата, която е призван да промени, отправяме нашите искания писмено:

1. Настояваме провежданата политика по отношение на служителите на министерствата имащи отношение към националната сигурност / МВР, МО, МП/ да почива на принципите на социална справедливост и предвидимост;
2. Настояваме за възвръщане на ролята и повишаване ефективността на социалния диалог;
3. Извършване на пълен преглед на нормативната уредба с отношение към правата на служителите на ГД ”Изпълнение на наказанията”, и ГД”Охрана” към Министерството на правосъдието, и последващи корекции при констатиране на несъответствия и колизии с КРБ, общите и специални закони и нормативни актове от по-висока степен;
4. Настояваме за пълна ревизия на кадровата политика в ГД”Изпълнение на наказанията”, ГД”Охрана” и териториалните служби към тях.Утвърждаване на ясни критерии и принципи при подбора на хората, които заемат водещи ръководни позиции, обвързани с притежаване на умения, капацитет, авторитет, познания и висок морал. Същите да бъдат прилагани и по отношение на средният и низов ешалон, като мярка срещу дългогодишната отрицателна селекция за сметка на доказани професионално хора, превърнала служителите на изпълнителски длъжности в опитна площадка за усъвършенстване на други без необходимите професионална подготвеност и пригодност;
5. Извършване на пълен одит на , ГД”Изпълнение на наказанията”, ДП ”Фонд затворно дело” и ГД”Охрана” към Министерството на правосъдието, и последваща наказателна и административна отговорност при констатиране на нарушения;
6. Настояваме за осъществяване на прозрачност и реализиране на постоянен обществен надзор над закоността на цялостното функциониране на затворната система, чрез създаването на орган към Министерството на правосъдието с участието на граждански сдружения, НПО, външни експерти и медии.

Съвсем в началото на Вашия мандат Ви уведомяваме, че както винаги досега действията на Синдикат на Служителите в Затворите в България / ССЗБ /, ще бъдат определяни от решенията, които се вземат от органите, поели отговорността да решават неотложните и спешни проблеми в министерствата, разработват и осъществяват държавната политика в областта на националната сигурност на Република България в съответствие с обещанията които са поели .

С уважение,

От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България:гр.София, Ясен Тодоров:
22.12.2021 г. Председател на УС на ССЗБ


Лице за контакт: Ясен Тодоров
тел: +359 87 816 1981
Сайт:www.sszb.eu
https://www.justice.government.bg/
Email:sszb@abv.bgПрикачени файлове------------------
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ END


Отчет за прессъобщение "ССЗБ настоява да се извърши ревизия на кадровата политика и цялостната дейност в местата за лишаване от свобода"

Прессъобщението е заплатено успешно
Прессъобщението е публикувано успешно

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси, моля, пишете ни на office@pressbulgaria.com.