Press Bulgaria

Потребител:
Парола:
Запомни ме
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ START
-------------------

Приключване изпълнението на проект за европейско финансиране

В и Х секюрити ЕООД тел: 0888 963 119

„В И Х СЕКЮРИТИ“ ЕООД приключва проект „Сигурност на заетостта“ по процедура "Ново работно място 2015". Чрез реализацията на проекта дружеството допринесе за осигуряване на по-висока заетост и намаляване на бедността като насърчи социалното включване и осигури устойчиви работни места за безработни и неактивни лица, съставляващи целевата група по проекта, а именно общо 25 лица. Същата включва три специфични категории, а именно: безработни или неактивни лица на възраст над 54г. – 9 лица; безработни или неактивни младежи до 29 г. – З лица; продължително безработни и неактивни – З лица; безработни или неактивни лица – 10 лица.

Проект “Сигурност на заетостта” e изпълняван от В и Х Секюрити ЕООД по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003-0417-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България.
Обща цел на проекта е разкриване на 25 нови работни места и създаване на устойчива заетост, предпоставка за стабилно и стратегическо развитие на "В и Х секюрити" ЕООД, чрез подпомагане по процедура "Ново работно място 2015".

БЕНЕФИЦИЕНТ: В И Х СЕКЮРИТИ ЕООД
ОБЩА СТОЙНОСТ: 339 379 ЛВ.
БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ: 339 379 ЛВ., от които 288 472.15 лв. европейско и 50 906.85 лв. национално финансиране
ПРОЦЕДУРА: BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”


Прикачени файлове------------------
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ END


Отчет за прессъобщение "Приключване изпълнението на проект за европейско финансиране"

Прессъобщението е заплатено успешно
Прессъобщението е публикувано успешно

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси, моля, пишете ни на office@pressbulgaria.com.