Press Bulgaria

Потребител:
Парола:
Запомни ме
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ START
-------------------

Община Дупница открива нов Център за настаняване от семеен тип за деца

Вили тел: 0889 570 804

Община Дупница организира официална церемония откриване на обект по проект № BG16RFOP001-5.001-0038 “Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница” по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.001-0038-СО1 между Общината и Министерство на регионалното развитие, в качеството му на Управляващ орган на ОП “Региони в растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”.

Събитието ще се проведе на 22 август (четвъртък) от 16:30 часа на ул. ”Бузлуджа”, в новоизградения Център за настаняване от семеен тип (входа на бившите казарми). На събитието ще присъстват представители на общинската администрация, на фирмите изпълнители по проекта, ръководители на социални центрове в общината, граждани, медии.

Новоизграденият Център представлява една голяма къща, осигуряваща уютна атмосфера и среда за живеене близка до семейната. Функционирането му дава възможност да се осигури социално включване и равен достъп до услуги на децата, настанени към момента в домове, включително и за децата с увреждания.

Проект № BG16RFOP001-5.001-0038 “Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница” е със срок за изпълнение 20 месеца (29.12.2017г. - 29.08.2019г.), а общата стойност е 400 046,54 лв., от които европейското финансиране е в размер на 340 039,56 лв., а националното финансиране е 60 006,98 лв.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0038“Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница”, финансиран по ОП“Региони в растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”Прикачени файлове------------------
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ END


Отчет за прессъобщение "Община Дупница открива нов Център за настаняване от семеен тип за деца"

Прессъобщението е заплатено успешно
Прессъобщението е публикувано успешно

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси, моля, пишете ни на office@pressbulgaria.com.