Press Bulgaria

Потребител:
Парола:
Запомни ме
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ START
-------------------

Проведени информационни събития по проект BG16RFOP002-3.004-0192-C01 на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

На 29.09.2020 г. от 11:00 часа и на 30.09.2020 г. от 13:00 часа, бяха проведени публични събития за напредъка по изпълнение на проект BG16RFOP002-3.004-0192-C01, с наименование „Повишаване на ресурсната ефективност в „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД чрез внедряване на хибридна технология за ефективно използване на ресурсите с цел подобряване на производствените процеси и повишаване на конкурентоспособността на дружеството”.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националния бюджет на Република България“-Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004 “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”.

Основната цел на проектното предложение е реализиране на мерки за ресурсна ефективност и осигуряване опазването на околната среда, чрез внедряването на изцяло нова за българския пазар производствена (процесна) иновация реализирана от „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

Производствената иновация внедрявана в дружеството чрез проект BG16RFOP002-3.004-0192-C01 представлява технология за производство на алуминиеви детайли, чрез внедряване в експлоатация иновативни хибридни активи, включващи 3 бр. Машина за леене под налягане – тип „голяма“ и 2 бр. Машина за леене под налягане – „тип малка“. Новото оборудване, внедрено в дружеството представлява патентована хидравлична технология. В концептуално отношение предлаганата производствена иновация се различава съществено от съществуващите пазарни решения. Внедрената производствена иновация доказано доведе до значителни подобрения в качествените характеристики, увеличи производителността, намали количеството използвани суровини за производство на единица продукция и предотврати генерирането на отпадък при производство.

В своята същност иновативното технологично решение за производство на алуминиеви детайли, представлява високотехнологична хибридна технология и включва следните иновативни компоненти:

Основа, представляваща опорна конструкция на машините – изградена от електрозаварена стомана с голяма твърдост и съдържаща в конструкцията си резервоар за хидравлична течност, позициониран под затварящ блок. Резервоарът е специално изработен, като създава зона за аспирация и зона за връщане, а чрез специалните прегради се отстраняват турболенциите на хидравличната течност.

Задвижващ блок – отличаващ се с тотална употреба на кована стомана, главата на коляното се задвижва по 4 колона, като в последствие и коляното е движено от 4 колони. По този начин се гарантира по-добра структурна здравина, респективно по-дълъг процес на експлоатация. Задвижващият блок се състой от 2 (два) плота: 1/Подвижен плот получен от блок от висококачествена стомана минаващ върху закалени и изградени стоманени плъзгачи, снабден с регулируеми плъзгачи, позволяващи подравняването му; 2/ Фиксиран плот получен от блок от висококачествена кована и нормализирана стомана, представляващ правоъгълна легло, за употреба на взаимозаменяеми втулки, носещи контейнери с различни позиции на впръскване.

Оборудването се характеризира с патентована колянна иновационна система, позволяваща развитието на курса на горния подвижен плот при традиционните машини, поддържайки висока механична здравина. Специфичната геометрия на системата позволява също и по-високи скорости на отваряне-затваряне, спрямо нормалните преси: в етапа на отваряне, системата бързо сгъва мотовилките към външната част на машината, така че да се забива главата на коляното, до плоскостта за затваряне, достигайки значителни курсове.

Движението на машината по отваряне и затваряне се получава чрез електромотор с винтове, рециркулация на ролки с висока прецизност и специален инвертор. Благодарение на използването на тази технология, е възможно наслагването на движенията, което допринася за значително увеличение на производителността, голяма точността в движенията за операциите по спиране и незабавно достигане на крайната мощност.

Автоматичното регулиране на силата на затваряне на формите позволява саморегулиране на силата на затваряне в случаите когато има разлики в интервалите зададени от РС и/или преценени от оператор на машината, довеждайки параметрите в зададените граници, а автоматичното регулиране на височината на формите, извършено чрез хидравличен двигател, позволява устройството да се регулира, чрез потенциометричен трансдуктор за точната позиция на височината на формата.

Блок на централното изваждане се характеризира с прави хидравлични движения с регулируем ход и скорост. Състой се от две фиксирани бутала, закрепени към подвижния плот и от една плоча с цилиндри, които позволяват оптимална достъпност, предвид специфичната механична конструкция. Блокът на централно изваждане може да извърши следните регулирания – време за забавяне на движенията напред-назад; време за повтаряне на централното изваждане, с ограничение на курса; регулиране на скорост и налягане.

Блок за радиални изваждания се състои от три блока за управление на цилиндрите, като всички извършвани движения на блоковете за радиално изваждане могат да регулират скоростта и са свободно програмируеми.

Блок за впръскване се отличава с устройство с нова концепция и се състои от: хоризонтална система на цилиндрите и вертикален мултипликатор, от кована стомана и нитрирани повърхности за плъзгане. Хидравличните бутала са от кована стомана, темперирани индукционно, с ивици за направление с високо плъзгане, гарантиращи дълго използване във времето, поради бавното износване на цилиндрите. Блока за впръскване е снабден с азотен мултипликатор за постигане на по-бърз отговор и крайно хармонизиране, с цел избягване на напръскване на формата. Наличния азотен компресор от своя страна е снабден с патентована автоматична система, която позволява поддържане на постоянна разлика на зададеното налягане на хидравлична течност, като по този начин се осигурява най-оптимални условия на работа при производство.

Фази на впръскване, които включват: 1/ фаза за бавно придвижване на буталото за затваряне на входния отвор за метала в контейнера и излизане на въздуха, чрез серво-клапан; 2/ прогресивна фаза с акумулатор, контролирана от серво-клапан; 3/бърза фаза, за пълнене на вдлъбнатините на формата, с контрол на серво-клапан и възможност за спиране на буталото и анулиране на крайния удар, за контрол на ненапръскването на формите. Впръскването със затворен пръстен се контролира със система за контрол на управлението, която реализира висока производителност при използване. Желания профил на впръскване се настройва в специална видео страница, чрез 15 интерполирани точни на позиция/скорост. Въведения профил може да се извърши в затворен пръстен или в отворен пръстен. Графиката на реалната скорост на впръскване се визуализира в същата страница на въведения профил, наслагвайки го, за лесен и бърз контрол на впръскването.

Хидравлична инсталация, която се отличава с използването на незапалима хидравлична течност. С допълнителна винтова помпа, отделена за рециркулация на хидравличната течност, която се охлажда с плочков топлообменник, чрез пропускане на вода в него, чрез електровентил. Хидравличните връзки получени чрез кюлчета и с използването на логичните търговски елементи, позволяват минимално използването на външните тръби.

Внедряването на производствената иновация допринесе за постигането на значителни екологични ефекти, тъй като в резултат на внедряването е налице значителен и видим напредък към целта за устойчиво развитие чрез намаляване на вредата върху околната среда и постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси. Внедрената производствена иновация значително повиши надеждността и намали себестойността на подобренията в качествените характеристики, увеличи производителността, намали количеството използвани суровини за производство на единица продукция и предотврати генерирането на отпадък при производство.

В заключение може да се обобщи, че основното приложение на технологията за производство на алуминиеви детайли, използвайки хибридна технология позволи използването на по-малко природни ресурси в сравнение с конвенционалните методи на производство, намали значително използването на суровини при производство на единица продукция, като намали използването на свежа вода за оглаждане на готовите детайли и заедно с това намали генерирането на отпадъци при производство.

Договорът е на обща стойност 2 564 129.00 лева, от които 1 274 958.46 лева европейско и 224 992.67 лева национално съфинансиране, както и 1 289 170.54 лева собствено финансиране от страна на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

„ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД кани всички заинтересовани лица да присъстват на предстоящото публично събитие, което ще се състой в сградата на предприятието находящо се в с. Варвара област Пазарджик, община Септември.

Проект BG16RFOP002-3.004-0192-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД чрез внедряване на хибридна технология за ефективно използване на ресурсите с цел подобряване на производствените процеси и повишаване на конкурентоспособността на дружеството.“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкуренстоспособност“2014 -2020 съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.------------------
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ END


Отчет за прессъобщение "Проведени информационни събития по проект BG16RFOP002-3.004-0192-C01 на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД"

Прессъобщението е заплатено успешно
Прессъобщението е публикувано успешно

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси, моля, пишете ни на office@pressbulgaria.com.