Press Bulgaria

Потребител:
Парола:
Запомни ме
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ START
-------------------

Позиция на Общност за демократично образование – Бургас относно промените от 22.03.2019 г. в законите, свързани с децата

Общност за демократично образование – Бургас тел: 0879365362

Уважаеми дами и господа,

Считаме, че промените, направени в законодателството за децата засягат важни области от обществения живот на страната в сферата на социалните грижи, образованието и здравеопазването. Според нас по-скоро съпричастността и обективността във всеки конкретен случай са ключът към решаването на проблемите, свързани с живота и бъдещето на децата и семействата.

Представяме нашата позиция във връзка с изявлението на премиера Бойко Борисов, че спорната Национална стратегия за детето е спряна и поради това, че тя се реализира посредством законодателни промени и мерките, заложени в националните планове и програми.

1. Настояваме за отмяна на Закона за социалните услуги, както и текстовете, които са изменени и допълнени чрез него в 29 други закона и подзаконови актове.

2. Изразяваме нашето волеизявление за отхвърляне сега и в бъдеще на спуснатия бърз механизъм за извеждане на дете по сигнал (вкл. и анонимен) и по преценката на социален работник – без съдебна заповед и с полицейски екип, който родителят е длъжен да допусне в дома си (ЗЗД, нови чл. 36 а-36 д.), а също и на процедурата след това:

• Едва след един месец дирекция „Социално подпомагане” би следвало да направи искане съдът да се произнесе (чл. 27(2) от ЗЗД). При това родителите ще трябва да доказват своята невинност, което (като се имат предвид широките дефиниции за „насилие”[1] и „дете в риск”[2]) би било изключително затруднено. Според нова ал. 2 на чл. 17 от „Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция” („Наредбата”) могат да не се предприемат мерки за реинтеграция на детето в семейството при отново широки за тълкуване обстоятелства („1. детето е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго унизително или нехуманно отношение или наказание в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; 2. поведението на родителите създава опасност за живота и здравето на детето; 3. родителите не сочат изменение на обстоятелства, довели до настаняване на детето извън семейството.”), и в крайна сметка детето да се даде за осиновяване, дори без знанието и съгласието на родителите (изм. чл. 93 (2) и (3) СК), вкл. в чужбина.

• Дори родителят да успее да се „оневини” в този съдебен процес, отговорност за фалшив сигнал, за неправомерно отнемане на деца, за неверен доклад и др. не се предвижда.

3. Още от 2017 г. сме запознати с управленската програма в областта на социалната политика, както и заявихме ясно позицията си с Отворено писмо, на което получихме следния отговор от зам. министър на труда и социалната политика, д-р Султанка Петрова: „Здравейте! Знаете, че моята мисия е свързана с децата и съм благодарна, за изпратеното отворено писмо. Когато сме заедно ще успеем! Поздрави!“.

• Считаме, че промените в Семейния кодекс, в Закона за закрила на детето и изработването на нов Закон за социалните услуги с цел „подкрепа на кандидат-осиновителите, осиновителите и децата – преди, по време и след осиновяването“ са несъстоятелни и необясними.

• Действително неуместна е и промяната за осиновяване без съгласие на родителя, когато: „детето е настанено в приемно семейство и е вписано в регистъра на деца за пълно осиновяване“ и в срок до 6 месеца от датата на настаняването родителите не са поискали прекратяване на настаняването (чл. 93 (2) и (3) СК).

4. Настояваме да не се ратифицира Трети факултативен протокол, делегиращ прекомерни права на децата и социалните служители. Чрез него всяко дете ще може да съди родителите си в наднационален съд, чиито решения ще подлежат на незабавно изпълнение в България, а жалбата ще може да се подава от името на детето или група деца (чл. 5, т. 1) със съдействието на неправителствени организации без знанието и съгласието на родителите, а също и без съгласието на детето (чл. 5, т. 2 „Когато жалбата се подава от името на лице или група лица, това следва да става с тяхното съгласие, освен ако авторът на жалбата обоснове предприемането на действия от тяхно име без наличието на такова съгласие.”).

5. Настояваме на забрана частни доставчици да са в състояние да изискват чувствителна информация от личния лекар, от училища и градини, от лечебни заведения, от семейството и близките, а те да са длъжни да я предоставят (чл. 81(1) ЗСУ). Освен от бюджета и такси от гражданите (които доставчика сам определя – чл. 48(3)), финансирането им може да става и от чуждестранни програми, организации и лица (чл. 41 ЗСУ).

6. Настояваме да не се приема и внедрява ранното сексуално обучение на децата.

7. Категорично отхвърляме юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава, да имат право да предоставят социални услуги на територията на Република България, както и неправителствените организации да се включват като водещи институции в държавните планове.

• На тези частни доставчици се делегират множество доскоро изцяло държавни правомощия, измежду които: дейности, свързани с „приемната грижа”: набиране, оценяване, обучение, адаптиране, „наблюдение на отглеждането”, сключване на договори с приемните семейства (нов чл. 34а в Закон за закрила на детето).

Нека се имат предвид и следните факти:

• норвежките закони, ценности и народопсихология са коренно различни от българските – в Норвегия родителите действително нямат права и една служба, службата „Барневерн“ може да управлява цялата държава по отношение правата на децата в техните семейства;
• родителите в България по Конституция имат права, имат правото да възпитават и отглеждат децата си и не сме съгласни държавни или частни служители, които пишат и говорят нелогично и не могат да решат успешно проблемите, възникнали в създадените от тях институции, да бъдат съдници на семействата [3].


Препратки:

[1]. 1. „Насилие“ над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.
2. „Физическо насилие“ е причиняване на телесна повреда, включително причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето.
3. „Психическо насилие“ са всички действия, които могат да имат вредно въздействие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение, както и неспособността на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда.
4. „Сексуално насилие“ е използването на дете за сексуално задоволяване.
5. „Пренебрегване“ е неуспехът на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от следните области: здраве, образование, емоционално развитие, изхранване, осигуряване на дом и безопасност, когато е в състояние да го направи.

[2] § 1. т.11: „Дете в риск“ е дете:
а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;
б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;
в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
г) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.”

[3] „Децата не са обекти на възпитание, а субекти на права, подчерта Ковачева.“
Децата са и субекти на права, и субекти на възпитание – противопоставянето тук е нелогично и говори за противопоставяне на семейството, което е естествена и основна клетка на обществото ни. http://bnr.bg/horizont/post/100678169/diana-kovacheva-norvejkiat-model-za-detski-ombudsman-e-prilojim-i-u-nas

Благодарим на адв. Д. Николова и юрист С. Стоянова за правната консултация.

С уважение: Общност за демократично образование – Бургас

До Президента на Република България
До Министър-Председателя на Република България
До Председателя на Народното Събрание
До Председателя на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите към Народното Събрание
До Омбудсмана на Република България
До медиите


Дата: 01.09.2019 г.------------------
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ END


Отчет за прессъобщение "Позиция на Общност за демократично образование – Бургас относно промените от 22.03.2019 г. в законите, свързани с децата"

Прессъобщението е заплатено успешно
Прессъобщението е публикувано успешно

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси, моля, пишете ни на office@pressbulgaria.com.