Press Bulgaria

Потребител:
Парола:
Запомни ме
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ START
-------------------

Официално бе открит нов Център за настаняване от семеен тип за деца в град Дупница

проект тел: 0889 570 804

С официална церемония на 22.08.2019г. бе открит новоизграденият Център за настаняване от семеен тип в гр. Дупница. Събитието бе уважено от кметския екип на общината, г-н Йордан Йорданов – общински съветник от групата на Герб, г-жа Борислава Караилиева – представител на фирма “КНД-КОНСУЛТ” ООД, извършила проектирането и строителството на обекта, инж. Катя Димитрова - управител на „КЕТ БИЛДИНГ“ ЕООД, осъществила строителния надзор, представители и ръководители на социални учреждения, ръководителят на проекта г-жа Ели Подгорска и целия работен екип, общински експерти, граждани, медии.

С пожелания за много радостни мигове и пълноценна грижа за възпитаниците на Центъра, зам. - кметът г-н Крум Милев, г-жа Борислава Караилиева и г-жа Ели Подгорска, официално прерязаха лентата на новата сграда.

Изграждането на социалния Център стана възможно благодарение на успешното реализиране на проект “Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница”, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 ”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Центърът се намира в района на бившите казарми (социални жилища) в града. Той е проектиран и изграден като едноетажна сграда, предлагаща домашна атмосфера и условия за живот близки до семейните. Закупено и поставено е ново оборудване и вътрешно обзавеждане. За децата са обособени кътове за отдих в дворното пространство. Закупен е басейн и ще бъде монтирана тенис маса. Тук ще се грижат за 12 деца, които до този момент са били настанени в домове и ще им се осигури необходимото за тяхното пълноценно социално включване.

Отец Георги Паликарски извърши водосвет с пожелание за здраве и благополучие на всички обитатели на социалния Център.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0038“Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница”, финансиран по ОП“Региони в растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”------------------
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ END


Отчет за прессъобщение "Официално бе открит нов Център за настаняване от семеен тип за деца в град Дупница"

Прессъобщението е заплатено успешно
Прессъобщението е публикувано успешно

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси, моля, пишете ни на office@pressbulgaria.com.