Press Bulgaria

Потребител:
Парола:
Запомни ме
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ START
-------------------

Предстоящи информационни събития по проект BG16RFOP002-3.004-0192-C01 на ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

„ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

На 29.09.2020 г. от 11:00 часа и на 30.09.2020 г. от 13:00 часа, ще се проведат публични събития за напредъка по изпълнение на проект BG16RFOP002-3.004-0192-C01, с наименование „Повишаване на ресурсната ефективност в „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД чрез внедряване на хибридна технология за ефективно използване на ресурсите с цел подобряване на производствените процеси и повишаване на конкурентоспособността на дружеството”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националния бюджет на Република България“-Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004 “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”.

Основната цел на проектното предложение е реализиране на мерки за ресурсна ефективност и осигуряване опазването на околната среда, чрез внедряването на изцяло нова за българския пазар производствена (процесна) иновация реализирана от „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

Конкретно изпълнението на дейностите по проекта включва доставката и внедряването в експлоатация на следното оборудване:
- Машина за леене под налягане – (Вид 1 – голяма) – 3 броя,
- Машина за леене под налягане – (Вид 2 – малка) – 2 броя,

Договорът е на обща стойност 2 564 129.00 лева, от които 1 274 958.46 лева европейско и 224 992.67 лева национално съфинансиране, както и 1 289 170.54 лева собствено финансиране от страна на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

„ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД кани всички заинтересовани лица да присъстват на предстоящото публично събитие, което ще се състой в сградата на предприятието находящо се в с. Варвара област Пазарджик, община Септември.

Проект BG16RFOP002-3.004-0192-C01 “Повишаване на ресурсната ефективност в „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД чрез внедряване на хибридна технология за ефективно използване на ресурсите с цел подобряване на производствените процеси и повишаване на конкурентоспособността на дружеството.” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкуренстоспособност“2014 -2020 съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.------------------
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ END


Отчет за прессъобщение "Предстоящи информационни събития по проект BG16RFOP002-3.004-0192-C01 на ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД"

Прессъобщението е заплатено успешно
Прессъобщението е публикувано успешно

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси, моля, пишете ни на office@pressbulgaria.com.