Press Bulgaria

Потребител:
Парола:
Запомни ме
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ START
-------------------

Извършените дейности и постигнатите резултати по проект “Дом и семейство за всяко дете от община Дупница” бяха представени на заключителна пресконференция

проект тел: 0889 570 804

На 22.08.2019г., в Кръгла зала на община Дупница, се проведе заключителна пресконференция по проект “Дом и семейство за всяко дете от община Дупница”. Госпожа Ели Подгорска – ръководител на проекта, представи успешно реализираните проектни дейности и сподели удовлетвореността на целия екип, че в новоизградения социален Център в община Дупница е създадена уютна среда за пълноценно възпитание и грижа за деца. Тя подчерта, че той осигурява подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността, съгласно Картата на резидентните услуги.
По време на заключителното събитие, г-жа Подгорска благодари на фирмата изпълнител на строителните дейности “КНД-КОНСУЛТ” ООД, гр. Дупница, на фирма “КЕТ БИЛДИНГ ЕООД, гр. Дупница, осъществила строителния надзор, на целия екип по проекта, както и на директора на ЦНСТ „Надежда“ г-жа Красимира Александрова за ползотворната работа и партньорство.
Г-жа Александрова сподели, че единствено с активната подкрепа на община Дупница, новия социален Център вече е изграден и ще посрещне своите възпитаници през следващата година.
В заключителната пресконференция взеха участие представители и ръководители на социални учреждения, общински служители, екипът по проекта, представители на медиите.
Проект “Дом и семейство за всяко дете от община Дупница” е финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" с финансовата подкрепа на ЕС и държавния бюджет на Република България. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 400 046,54 лв., от които европейското - 340 039,56 лв. и националното - 60 006,98 лв.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0038“Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница”, финансиран по ОП“Региони в растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”


------------------
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ END


Отчет за прессъобщение "Извършените дейности и постигнатите резултати по проект “Дом и семейство за всяко дете от община Дупница” бяха представени на заключителна пресконференция "

Прессъобщението е заплатено успешно
Прессъобщението е публикувано успешно

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси, моля, пишете ни на office@pressbulgaria.com.