Press Bulgaria

Потребител:
Парола:
Запомни ме
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ START
-------------------

Успешно приключи изпълнението на проект “Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница”

проект тел: 0889 570 804

На 22 август (четвъртък), от 15:00 часа, в Кръгла зала на Общинска администрация Дупница ще се състои заключителна пресконференция по проект “Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница”. По време на събитието госпожа Ели Подгорска - ръководител на проекта, ще представи постигнатите резултати и реализираните дейности.

Проект № BG16RFOP001-5.001-0038 “Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница” е по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.001-0038-СО1 между Общината и Министерство на регионалното развитие, в качеството му на Управляващ орган на ОП“Региони в растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”.

Общата стойност на проекта е 400 046,54 лв., от които европейското финансиране е в размер на 340 039,56 лв., а националното финансиране е 60 006,98 лв. и срок за изпълнение 20 месеца (29.12.2017г. - 29.08.2019г.).

С реализирането на проект № BG16RFOP001-5.001-0038 “Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница” се създаде център за настаняване от семеен тип, който ще осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността, съгласно Картата на резидентните услуги.Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0038“Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница”, финансиран по ОП“Региони в растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”Прикачени файлове------------------
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ END


Отчет за прессъобщение "Успешно приключи изпълнението на проект “Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница”"

Прессъобщението е заплатено успешно
Прессъобщението е публикувано успешно

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси, моля, пишете ни на office@pressbulgaria.com.