Press Bulgaria

Потребител:
Парола:
Запомни ме
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ START
-------------------

Протест против Истанбулската конвенция пред Конституционния съд

Биляна Симеонова тел: 0898 651 308

ГИ „Против Истанбулската конвенция“ организира протест срещу Истанбулската Конвенция на 26.07.2018 г от 18:30 до 20:00 и на 27.07.2018г. от 9:00 до 13:00 часа пред Конституционния съд на Република България. На 27.07.2018г ще изразим несъгласието си с Истанбулската конвенция заедно с ГИ „Поход за семейството“
Протест се организира и във Варна на 26.07 пред сградата на Окръжен съд- площад Независимост от 19.30 до 21.30 часа, по време на който ще бъде извършен и неофициален молебен.
Тече седмица на събития срещу Истанбулската конвенция, дни преди решението на Конституционния съд по делото за съответствие на конвенцията с Конституцията на България. Те се организират от различни групи и граждански инициативи, като освен във Варна и София се очаква да се включат и други градове.
Местоположението в София ще е пред Конституционния съд, а по градове пред съдебните палати.
ГИ „Против Истанбулската конвенция“ припомня своята позиция срещу ратификацията на този противоречив и двусмислен документ, използващ понятия, които нямат ясен смисъл в нашата действителност, а същевременно водещ до сериозни правни последствия. Нещо повече, ние сме и за денонсиране на подписа на България под въпросната конвенция, тъй като тя не се бори с насилието срещу жените, а служи за внедряване на новата „джендър- идеология” сред децата.
На 20.03.2018 г. в Конституционния съд е допуснато за разглеждане конституционно дело 3/2018 г, по искане на 75 народни представители.
В образуваното дело е изложено разбирането, че въведеното в чл. 3в на Конвенцията понятие "пол" /gender в оригиналния текст/ като социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и мъжете, "категорично се свързва само и единствено с двата пола – мъжки и женски" и че с това понятие се означават "социалните и културни различия".
Това понятие според вносителите не може да се свърже с "третия пол", то не е инструмент за "оформяне възприятието на пола или за идеологии, нито се изисква от страните да разрешават еднополови бракове". /от становището на съдия Гълъбина Генчева от ВКС/
Ние не сме съгласни с това.
Първо. Конвенцията и социалния пол, или полът като свободен избор
Конвенцията не отчита изобщо биологичния пол като причина за насилие. В нея се използва само понятието „gender” или „социален пол”, популярно „джендър”.
Още в превода на конвенцията навсякъде, където пише „пол“ трябва да се замени със „социален пол“, така както е в английския текст.
Тогава се вижда същността на текста в неговата безсмисленост и неспособност да защити жените от насилие.
Там думата „биологичен пол“ се използва само веднъж и то като един от много фактори за дискриминация, наред с раса, религия и социален произход.
Понятието „социален пол“ /джендър, gender/ е обяснено с неясното словосъчетание „социални роли“, но ние разбираме от практиката, че става въпрос за свободно-избираем пол, който се идентифицира от самата личност след раждането, в процеса на съзряване.
Не случайно са официално признати 31 джендъра, като между тях са джендър-куиър, бисексуални, интерсексуални, транссексуални, асексуални, джендър-флуидни, андрогени, жена към мъж, мъж към жена, и т.н.
В листовка, издадена от кметство Ню Йорк джендърната идентичност е определена като „вътрешното чувство за самоопределяне като мъж и жена или нещо изцяло различно“
В някои държави това е възприето като основно човешко право и задължава държавата да осигурява правото на децата да идентифицират своя пол като част от учебните програми.
Не случайно в Канада вече има издадени документи на деца с пол „Unknown“или „Неидентифициран“. В Швеция има училища и детски градини, които са полово неутрални, там е забранено използването на местоименията „тя“ и „той“. Правителството е въвело ново обръщение за полово-неутрални деца- „hen“.
Второ. Конвенцията и насилието- бори се срещу традиции и обичаи повече, отколкото срещу насилниците
ИК приема, че насилието на мъжа срещу жената е обичайна норма на поведение в нашето общество, че имаме традиции и стериоптипи, които водят до насилие и неравноправие между половете. И че въвеждането на джендър-полове ще доведе до спиране на домашното насилие и на насилието над жени.
Не е вярно! Джендър-идеологията няма да спре насилието.
Насилието при нас не е норма, а е отклонение от нормата и се преследва сериозно от законодателството и в никакъв случай не е характерно за българското общество!
Не сме съгласни с постановката, че трябва да се изкоренят обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на стереотипни роли за жените и мъжете (чл.12).
Считаме, че конвенцията не е направила задълбочен анализ на факторите, които предизвикват насилието и поради това няма как да се пребори с него.
Считаме, че факторите за насилие се коренят в ценностната система на конкретните индивиди съчетани с физическите особености на биологичния пол.
Трето. Конвенцията и децата. Обучение, че полът на човек е въпрос на свободен избор.
ИК нарежда да се въведе в учебния материал обучение по „нестереотипни роли на половете” (чл.14) на всички образователни равнища, което ще изгради едно по-добро и съвършено общество. ИК внушава, че нашите стериотипи и традиции са изцяло погрешни!
Не е вярно! В България равноправието между половете е традиция и очевиден факт.
Не желаем джендър-идеи да бъдат застъпвани в учебния материал, а това неминуемо ще се случи, защото се работи по международни програми, както и с международно финансиране.
Съгласно чл. 47, ал. 1 от Конституцията на Република България, отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители. Чрез въвежданенто на програми и проекти, основани на джендър-понятия, правото на родителите да възпитават децата си ще бъде накърнено.
Отбелязваме, че полът на човек е закодиран в неговото ДНК, във всяка една негова клетка. Няма начин полът на човек да бъде променен посредством хормони и хирургия.
Имаме информации за насочване на деца в Англия към клиники за смяна на пола. Процедурата включва да се спре развитието на децата в пред-пубертетна възраст, чрез хормони, блокери на пубертета. И когато децата станат на 15-16 години се приемат за достатъчно зрели за да определят към кой пол се идентифицират, като се подлагат на хормонална терапия и хирургически процедури с цел да се развият вторичните полови белези на другия пол.
И така, чрез терапии, извършвани уж за да дадат свобода и право на детето на свободен избор, се извършва едно насилие над децата. Нарушване на здравословното състояние на един млад организъм и обричането му на хормонална терапия до края на живота представлява малтретиране на деца.

Четвърто. Конвенцията и НПО
Конвенцията дава голям приоритет на участие на НПО – неправителствени организации, като организиращи и контролиращи процеса по изпълнение на нейните цели.
Ние настояваме процесите на борба срещу насилието да бъдат контролирани от държавата, а не от НПО с неясно финансиране.
Нашата държава е основана на принципите на демокрацията. Не считаме за редно да се ангажират извънправителствени фактори да изпълняват държавни политики. На практика това е приватизиране на функциите на държавата, освобождаване от отговорност и подмяна на демокрацията.
Четвърто. Конвенцията и факторите за дискриминация
Тя въвежда понятието „полова идентичност“ като фактор на дискриминация, което ще доведе до задължение да го въведем в нашето законодателство. Ако това стане, ще бъдем принудени да приемем абсолютно цялото ЛГБТИ-законодателство, без ограничения, защото иначе би се изтълкувало като дискриминация.
То не е невинно понятие. Има разработени процедури по „идентификация на пола“, които се прилагат върху деца в пред-пубертетна възраст. Има обучени специалисти, разработени тестове, цели програми, които обслужват този процес.
В Стандартите за сексуално обучение в Европа, издадени от Световната здравна организация и Слава Богу, не прилагани още у нас, темите по полова идентичнист и сексуално разнообразие са сведени до една много ранна възраст.
Това понятие е международно определено в Принципите от Джокякарта така:
„дълбоко почувстваното вътрешно и индивидуално усещане на всяко лице за пол (gender), което може да съответства или да не съответства на биологичния му пол (sex), определен при раждането му...“
Източник: Димитър Иванов https://dimiter.wordpress.com/2018/02/24/gender-identity-from-the-yogyakarta-principles-to-the-istanbul-convention/
Ние сме против понятието „полова идентичност“ да влиза в Закона за защита от дискриминация. Не е редно едно многозначително, недоказуемо и променливо понятие да поражда правни последствия. Ако се приеме Конвенцията – това ще бъде задължително.
Пето, Конвенцията се поставя над националното законодателство и над конституцията
Тя е международен договор и има предимство над националното законодателство. Същевременно в нея, в чл.4 се изисква да се сингхронизират националното законодателство и конституциите с принципите, заложени в нея за ненасилие и за развнопоставеност на половите, от тип „социални полове/джендър“.
Въпреки, че в България има развито законодателство срещу насилието и за равнопоставеност, то ще трябва да се синхронизира с новото джендърно понятие.
Шесто. Мониторинговия орган Гревио. Кому са нужни толкова много права и имунитети?
Според Приложението към чл.66, членовете на Гревио и техните активисти се ползват от имунитети, подобни на дипломатически представители на специална мисия.
Но тях никой няма да ги контролира. Народът не може да ги преизбере или уволни. Дори правителството няма контрол над тях.
Имунитетите им дори ще се запазват дори след изпълнението на мисията им, и след приключване на мандата. Но колко дълго- не е указано.
Седмо. Не е вярно, че конвенцията може да се подпише с условия.
Според член 78 не се допускат резерви по отношение на никоя от разпоредбите на настоящата Конвенция, с изключение на резервите, посочени в параграфи 2 и 3, които параграфи не касаят същината на конвенцията.
Прилагаме линк към текста на конвенцията на английски език.
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008482e
Както и линк към становището на съдия Гълъбина Генчева от ВКС, докладваща по делото за съответствие на конвенцията с Конституцията на България.
Тя твърди, че Истанбулската конвенция съдържа в себе си идеи, които влизат в противоречие с духа на Конституцията
http://legalworld.bg/71335.istanbulskata-konvenciia-sydyrja-v-sebe-si-idei-koito-vlizat-v-protivorechie-s-duha-na-konstituciiata.html

Фейсбуук група: Против Истанбулската конвенция
URL https://www.facebook.com/groups/2028621960482104/


------------------
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ END


Отчет за прессъобщение "Протест против Истанбулската конвенция пред Конституционния съд"

Прессъобщението е заплатено успешно
Прессъобщението е публикувано успешно

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси, моля, пишете ни на office@pressbulgaria.com.