Press Bulgaria

Потребител:
Парола:
Запомни ме
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ START
-------------------

дело 1092/2018 год на ІІІ-ти състав на ВнАС е обявено с обществен интерес.18.09.2018 г. от 10.00 ч. във Варненския административен съд. страни Русгеоком БГ - РИОСВ Варна срещу Отрицателно решение по ОВОС

ИК За Чистга България тел: 0889465546

Хронология и предстоящо развитие на конфликта
около предложението за добив на газ на Русгеоком-БГ ЕАД
в община Генерал Тошево (Рогозина)

Дата/период Действия и събития
13.09.2017 Доклад за оценка на въздействието върху околната реда на намерението за добив на газ (ДОВОС) на Русгеоком-БГ ЕАД.

16.10- 28.10.2017 Обществени обсъждания в 18 населени места в община Генерал Тошево.
Подадени писмени отрицателни становища от специалисти и обикновени българи от страната и чужбина по имейл , по поща и на място – повече от 930.
Изразени отрицателни становища – на всички обществени обсъждания във всички населени места.

25.01.2018 Заседание на експертен екологичен съвет по ДОВОС.
Резултати:
– Гласували „ЗА“: 3- представителите на МГУ, на геологическия институт към БАН и минно-геоложката камара;
- Гласували „ПРОТИВ“: 33 -всички кметове от община Г.Тошево, представители на екологични НПО, всички служители на РИОСВ и специалисти от държавните органи /ВиК-Добрич, РЗИ-Добрич, Басейнова дирекция – Варна и Басейнова дирекция – Плевен/, участващи в разширения състав на съвета.

01.02.2018 Решение за отказ /неприемане на ДОВОС/ на Директора на РИОСВ-Варна.

04.04.2018 Заповед, потвърждаваща отказа, на министъра на МОСВ.

Април 2018 Жалба в Административен съд – Варна на Русгеоком – БГ ЕАД против Решение на РИОСВ-Варна с Ответник – РИОСВ – Варна.

22.05.2018 – нови развития до момента Първо заседание на Административен съд – Варна (22.05.2018), на което са конституирани като страни жалбоподателят – инвеститор, ответникът – РИОСВ – Варна и Варненска прокуратура.
Подали са заявления общо 7 граждани от общ. Генерал Тошево, Добрич, Варна и София с молба да бъдат конституирани като заинтересовани страни. Молбите са отхвърлени от съдията с един и същи аргумент – не са заинтересовани, поради факта, че с реализацията на инвестиционното предложение на Русгеоком за тях не възникват преки и непосредствени вреди, не се създават задължения и не се ограничават правата им.
Съдията постановява това определение поради обстоятелство, твърдяно от самия инвеститор в ДОВОС – с инвестиционното намерение не се променя предназначението на земите и състоянието на околната среда.
Това определение е обжалвано от гражданите във Върховен административен съд, като със свое решение ВАС отменя определението на съдията за трима от молителите, като ги конституира като заинтересовани страни.
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, конституирани след жалбите до ВАС:
- д-р Дона Пикард от София, доктор по социология, собственик на имот в с. Бежаново;
- инж. Иванка Казакова – Варна от „ЗА ЧИСТА БЪЛГАРИЯ“, конституирана като физическо лице;
- инж. Айдън Яия – жител на с. Спасово, биопроизводител на пчелен мед.
И тримата са участвали в няколко обществени обсъждания и са подали писмени отрицателни становища.
Второто съдебно заседание ще се състои
на 18 септември 2018 г. от 10.00 ч.
във Варненския административен съд.

Дело 1092/2018 год на ІІІ-ти състав на ВнАС е обявено с обществен интерес.Основни аргументи, които инвеститорът изтъква в жалбата си и иска от съда да отмени Решението на РИОСВ-Варна са:
- ТЕХНОЛОГИЯТА на добив е конвенционална , следователно безопасна;
- СОНДАЖНАТА дейност не е нова, ползвана е при изграждането на множество сондажи за питейна вода в района;
- Добивът на газ и сондирането не са опасни, защото доказано не замърсяват компонентите на околната среда /почва, вода, въздух/;
- Твърдяната безопасност се доказва с дейността по сондиране, като са приложени решения по ОВОС или решения да не се изготвят ОВОС на други фирми и за други райони;
- За да докаже твърденията си Русгеоком – БГ ЕАД е поискала съдебни експертизи от геолог, хидрогеолог, еколог /който да оцени риска за човешкото здраве/. 
Тези аргументи са несъвместими с истината, защото:
- Технологията никъде не е описана или показана от инвеститора: липсват микроскопски снимки на структурата на слоевете, в които се твърди, че има газ, описание на оборудване за добив, чертежи, изчисления; налични са само общи обяснения от типа „технологията е стандартна“ и „газът излиза сам“, а описанията са като за деца.
- Още при самото сондиране, продължило повече от 15 години, са документираниФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ, 5 АВАРИИ на сондаж Р-1 Рогозина.
- Описани са операции за наклонено сондиране – това не са конвенционални сондажи, нито пък такива, които преди 1989 г.са трансформирани в сондажи за вода (по несъстоятелните твърдения на инвеститора).
- Всички държавни органи – ДЧР, БДДР, ВиК и РЗИ писмено и чрез своите експерти на заседанието на екологичния съвет аргументирано изразяват мнения и опасения, че технологията не е конкретизирана, съществуваопасност от замърсяваненаоколната среда по всички компоненти, налични са сериозни опасениязариск за човешкото здраве.
- Липсва реален контрол - от 2016 г. насам не са изследвани качествата на подземната вода, защото експертите не са имали достъп и възможности на сондажната площадка за взимане на проби.
- При обществените обсъжданияпредставители на компаниятамногократно бяха питани, но не успяха да дадат смислени обяснения, за технологията, замърсяванията на почвата, въздействието на опасни химикали, описани в самия доклад по ОВОС, липсата на задължителни за обследвани елементи като инфразвук в резултат от работата на комресори с огромна мощност/на сондажа е доставена електроенергия 2 мегавата/, възможността за създаване на микроземетресения; всичко това допуска и на използване на забранени от мораториума на Народното събрание от 2012 г. технологии на добив. Всеизвестно е, че в неконвенционални слоеве, каквито всъщност ще бъдат разработвани, от тези дълбочини, технологиите също се приемат за неконвенционални.


Това са няколко от многото причини, заради които варненци, добричани, генералтошевци и хората, които пият същата вода от Шумен, Разград, Търговище, Силистра и цялото северно крайбрежие, ще присъстват в залата.Инициативен комитет „За чиста България“
За контакт:
Иванка Казакова, тел. 0889002822
Екатерина Димова, тел. 0889465546------------------
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ END


Отчет за прессъобщение "дело 1092/2018 год на ІІІ-ти състав на ВнАС е обявено с обществен интерес.18.09.2018 г. от 10.00 ч. във Варненския административен съд. страни Русгеоком БГ - РИОСВ Варна срещу Отрицателно решение по ОВОС "

Прессъобщението е заплатено успешно
Прессъобщението е публикувано успешно

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси, моля, пишете ни на office@pressbulgaria.com.