Press Bulgaria

Потребител:
Парола:
Запомни ме
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ START
-------------------

Сигнал във връзка с незаконно издадени разрешения за строеж от гл. архитект на Каварна в защитени зони на Калиакра, част от НАТУРА 2000.

zaturizmanakaliakra@mail.bg

Стелиан Томов тел: +359897212888

от Стелиан Томов, като председател и представляващ инициативен комитет „За Туризма на Калиакра“, сформиран на основание чл. 45, ал. 2, т. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС)

Уважаеми медии,

За огромно съжаление Ви уведомявам, че от писма с изх.№ К-1198-00-192/27.10.2017 от ДНСК до Българска фондация биоразнообразие и писмо с изх. № ДЧ-327-01-007/9.10.2012 г на ДНСК до РИОСВ Варна, разбираме, че в имоти 07527.33.566, 07527.33.567 и Урегулиран поземлен имот I 431,432 през 2012 г. е разрешено строителство при неспазване изискванията на глава шеста на ЗООС и чл.31 на ЗБР. Разрешенията за строеж са издадени без извършване на преценка на необходимостта от ОВОС, което е следвало да се извърши преди одобряване на инвестиционните проекти по реда на ЗУТ, съгласно чл.82. ал.5 от ЗООС и чл. 21, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.

Чл. 6., ал. 3. на Директива 92/43/ЕИО — за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна гласи, че Планове или проекти, които не са непосредствено свързани с управлението на територията или не са необходими за него, но които поотделно или във взаимодействие с други планове и проекти могат да окажат значително влияние, се подлагат на проверка, за да се оцени въздействието им върху територията от гледна точка на целите на съхраняването на тази територия. При съблюдаване на резултатите от изпитанието за въздействието върху територията и при спазване на разпоредбите на параграф 4 компетентните национални органи одобряват плана или проекта само след като установят, че той няма да има отрицателно влияние върху съответната територията и ако е подходящо, след като са получили мнението на обществеността. Имайте предвид, че на 07.09.2018 г. е изпратена жалба до Европейската комисия.

По настоящем имоти от кадастралната карта с идентификатори 07257.33.566, 07257.33.567 и 07257.33.568 в землището на с. Българево, община Каварна, попадат в територията определена с координатен регистър на разпространението на приоритетно природно местообитание 62C0 * Понто - Сарматски степи, съгласно Приложение № 3 към заповед № РД-815/12.12.2017 г. за обявяване на Защитена зона „Комплекс Калиакра“.

При проверката е установено, че разрешенията за строеж: №5/07.02.2012 г., №6/07.02.2012 г. и №7/07.02.2012 г. са презаверени от гл. архитект на община Каварна на 11.07.2017 г., с положен подпис и печат – 10 дни преди обявяването на временната заповед на министъра, с което се забранява строителство в степите. При тези обстоятелства считаме, че е потенциално възможно да ставаме свидетели на случай на противозаконно унищожаване на приоритетно местообитание - предмет на опазване в защитена зона, което е наказуемо по реда на чл. 278в ал.1 на Наказателния кодекс.

Към настоящия момент, държавата изпълнява решение на Съда на Европейския съюз по дело С-141/14 от 14 януари 2016 г., свързано с предприемане на мерки и дейности за опазването и възстановяването на приоритетно природно местообитание 62C0 * Понто - Сарматски степи. Нито една институция, вкл. и компетентния орган по околната среда, не би следвало да оценят положително въздействието на програми, планове, проекти или инвестиционни предложения върху степите, още повече за площ от 339.198 декара в предвижданията за строителство в Общ Устройствен План на общ. Каварна.

Заповед № РД-815/12.12.2017 г. за обявяване на Защитена зона „Комплекс Калиакра“ си противоречи относно опазването на приоритетното природно местообитание. Точка 5.7 от заповедта забранява издаване на разрешения за строеж и всякакво строителство на територията, определена с координатен регистър на разпространението на приоритетното природно местообитание 62C0 * Понто - Сарматски степи, съгласно Приложение 3, неразделна част от настоящата заповед, както и иницииране, провеждане или продължаване на процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, ЗБР, Закона за горите, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, Закона за устройство на територията и съответните подзаконови нормативни актове, които са предпоставка за реализация на строителство. Забраната не се прилага за строежи с действащо разрешително за строеж към датата на обнародване на настоящата заповед.

Инициативен комитет „За Туризма на Калиакра“ представлява 293 собственика на имоти в крайбрежното землище на с. Българево, общ. Каварна, територия, която не попада в природно местообитание 62C0 * Понто - Сарматски степи. Нашите изисквания свързани с развитието на района на Калиакра са ограничени само и единствено в масиви 29,30,31 и 32 от кадастралната карта на с. Българево. Територия, която не противоречи с режимите за опазване на защитените зони. Територия определена от експертите от ИБЕИ-БАН, като най – щадяща околната среда – алтернатива за развитие на населеното място.

Всичко това е свързано с приемането на действащ Общ устройствен план на община Каварна, който към момента е на фаза предварителен проект. Съгласно чл. 103а от ЗУТ проекта през месец септември претърпя сериозно преработване. Нашият проект за развитие на с. Българево, беше предоставен на МРРБ, което представлява ВЪЗЛОЖИТЕЛ на проекта за ОУП на Каварна.

Опасението на тези собственици на имоти и намеренията им за подобряване начина на живот, които не оказват отрицателно въздействие върху околната среда, е че ако се допусне строителство в степите, визирайки горецитираните 3 имота с незаконно издадени разрешителни за строеж, ще получим повторно доклад за оценка за съвместимост с отрицателен характер, включително и процедурата по Екологична оценка и оценката за съвместимост на проекта за Общ устройствен план да бъдат прекратени за недопустимост на плана.

Очаквам да бъде разпоредена незабавна проверка за имоти 07257.33.566, 07257.33.567 и 07257.33.568, както и нови процедури при спазване изискванията на глава шеста на ЗООС и чл.31 на ЗБР. - извършване на преценка на необходимостта от ОВОС. След което, би следвало да информирате възложителя МРРБ и изпълнителя НЦТР ЕАД на проекта за Общ устройствен план на Каварна, какво е установила проверката.

Институциите, които могат да се справят с проблема са МОСВ и РИОСВ Варна. В тази ситуация са длъжни да наложат ПАМ ( принудителни административни мерки ). Ако бъде доказано, че предвижданията за строителство във въпросните имоти оказват отрицателно въздействие върху околната среда, то не би следвало да заемат част от предвижданията за строителство в ОУП.

В противен случай, ако бъде допуснато да бъдат заложени в плана без наложен ПАМ, ставаме свидетели на незаконно узаконяване на устройство на територията. Още по-лошото в случая, 293 собственика, които тръпнат в очакване на действащ ОУП с предвиждания за природосъобразно развитие в района, в територии, които не оказват отрицателно въздействие върху степите, ще бъде провалена, защото със сигурност ОУП ще получи отрицателен екологичен доклад, който съявява като втори последен опит.

Считам, че медиите ще отразите новината, също така се надявам, да се обърнете към държавата с въпроси, какви мерки смята да предприеме.

Приветствам водещите природозащитни организации да вземат участие в предстоящото обсъждане за ОУП на община Каварна по решение № 472 на общински съвет на общ. Каварна в края на месец септември.

Приложение : писма за доказателство.

С Уважение !

Председател на ик „За Туризма на Калиакра“
Стелиан Томов
Прикачени файлове------------------
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ END


Отчет за прессъобщение "Сигнал във връзка с незаконно издадени разрешения за строеж от гл. архитект на Каварна в защитени зони на Калиакра, част от НАТУРА 2000. "

Прессъобщението е заплатено успешно
Прессъобщението е публикувано успешно

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси, моля, пишете ни на office@pressbulgaria.com.