Press Bulgaria

Потребител:
Парола:
Запомни ме
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ START
-------------------

Име на изпращача: Веселин Пасев

Телефон на изпращача: 029718932

„Нобел Интернешънъл” ЕАД проведе втори информационен ден за представяне на проект: „Разширение и модернизация на Нобел Интернешънъл ЕАД чрез закупуване на високопроизводителна линия за емайлиране на бойлери“

На 11.07.2017г. от 10:00 ч. в гр. Елин Пелин „Нобел Интернешънъл” ЕАД проведе втори информационен ден във връзка с изпълнението на проект „Разширение и модернизация на Нобел Интернешънъл ЕАД чрез закупуване на високопроизводителна линия за емайлиране на бойлери“, изпълняван по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и от националния бюджет на Република България.
Общо 15 души взеха участие в събитието като сред тях присъстваха представители на местния бизнес и служители на фирмата. Пресконференцията бе водена г-н Веселин Пасев, член на екипа за изпълнение на проекта. В рамките на събитието бе представена информация за целите на проект № BG16RFOP002-2.001-1106-C01, изпълнените дейности, бюджета и постигнатите резултати.
Фирма „Нобел Интернешънъл“ ЕАД е с основна дейност производство на слънчеви колектори и бойлери, както и цялостни системи за топлене на вода. Чрез изпълнението на настоящия проект предприятието успя да разшири значително производствения си капацитет, да разнообрази асортимента от предлагани продукти и да оптимизира производствения цикъл.

www.eufunds.bg

Проект № BG16RFOP002-2.001-1106-C01, „Разширение и модернизация на Нобел Интернешънъл ЕАД чрез закупуване на високопроизводителна линия за емайлиране на бойлери“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Нобел Интернешънъл” ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Прикачени файлове------------------
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ END


Отчет за прессъобщение "„Нобел Интернешънъл” ЕАД проведе втори информационен ден за представяне на проект: „Разширение и модернизация на Нобел Интернешънъл ЕАД чрез закупуване на високопроизводителна линия за емайлиране на бойлери“ "

Прессъобщението е заплатено успешно
Прессъобщението е публикувано успешно
Прессъобщението е одобрено за изпращане

Обхват на прессъобщението: 1023/1023 редакции

Отчет на изпращането

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси, моля, пишете ни на office@pressbulgaria.com.